فیلم سریال زد موویی
زد موویی

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6

یک معلم شیمی دبیرستان که به سرطان ریه مبتلا شده و تا دو سال بیشتر زنده نیست|، برای تأمین آینده خانواده خود به تولید و فروش مت آمفتامین روی می آورد.

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 3
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 4
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 5
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 6
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 7
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 3
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 4
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 5
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 6
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 7
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 8
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 9
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 10
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 11
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 12
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 13
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 1
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 2
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 3
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 4
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 5
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 6
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 7.
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 8
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 9
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 10
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 11
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 12
45 دقیقه

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6
قسمت 13
45 دقیقه

تصاویر و جزییات

درباره دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6

دانلود سریال بریکینگ بد Breaking Bad فصل 1-6

خلاصه داستان

یک معلم شیمی دبیرستان که به سرطان ریه مبتلا شده و تا دو سال بیشتر زنده نیست|، برای تأمین آینده خانواده خود به تولید و فروش مت آمفتامین روی می آورد.

اطلاعات فیلم سایت imdb 

تیزر این سریال